Deklaracja dostępności

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Obecna strona nie jest dostępna w pełni dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej między innymi responsywności, to jest dostosowania do urządzeń mobilnych, możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu. W chwili obecnej trwają prace związane z  przystosowaniem strony internetowej dla osób niepełnosprawnych, zgodnej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Idzikowska, adres poczty e-mail pbpwieruszow@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 78 31 188. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku jest bezpośrednio od ulicy Ludwika Waryńskiego 11. Do biblioteki z holu prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Przy platformie znajduje się dzwonek, informujący dźwiękowo pracowników biblioteki o przyjściu osoby, która chce skorzystać z platformy. Platforma uruchomiana jest przez pracownika biblioteki. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze, w tym toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  2. Ciągi komunikacyjne biblioteki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Użytkownicy maja dostęp do dwóch jednostek komputerowych oraz pomieszczeń czytelni i wypożyczalni.
  3. Za budynkiem biblioteki znajdują się miejsca do parkowania.
  4. Zwierzęta mogą wejść do biblioteki z właścicielem.
  5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Skip to content